Din integritet och KYOCERA

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2017

 

I detta sekretessdokument förklarar vi hur KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Bloemlaan 4, 2132 NP, Hoofddorp, Nederländerna samt dess dotterbolag i Europa, Mellanöstern och Afrika hanterar dina personuppgifter. En fullständig lista över våra dotterbolag hittar du på kyoceradocumentsolutions.eu.

”Vi” är den Kyocera-enhet som du anförtror dina personuppgifter till. Du anförtror dina personuppgifter till det Kyocera-dotterbolag som befinner sig i samma land som du. Om du befinner dig i ett land där Kyocera inte har något dotterbolag, anförtror du dina personuppgifter till Kyocera Document Solutions Europe B.V.

Utifrån Kyoceras tjänster förklarar vi först i vilket syfte och på vilka rättsliga grunder som vi hanterar dina personuppgifter och vem som är involverad i detta. Därefter förklarar vi på vilken rättslig grund vi överför dina personuppgifter till andra länder, vilka rättigheter du har gällande vår hantering av dina personuppgifter samt hur du kan kontakta oss.

TJÄNSTER

DINA RÄTTIGHETER INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

HUR DU UTÖVAR DINA RÄTTIGHETER OCH KONTAKTAR OSS ÄNDRINGAR I DETTA DOKUMENT

 

TJÄNST - KYOCERA FLEET SERVICES (KFS)

KYOCERA Fleet Services (KFS) är en kraftfull, webbaserad tjänst för enhetsstyrning och fjärrunderhåll av ett företags maskinpark. KFS är en molnbaserad tjänst som gör det möjligt för företag och deras servicemedarbetare att kontrollera en enhets status, snabbt och enkelt identifiera och lösa problem samt utföra viktigt underhållsarbete – från vilken plats som helst.

ANVÄNDARKONTON. Ditt företag kan, direkt eller indirekt, ha gett oss ditt namn och din e- postadress så att vi kan skapa och hantera ett användarkonto åt dig. Genom att logga in på ditt konto för första gången godkänner du att vi använder dessa personuppgifter. När det gäller KFS, inkluderar sådana personuppgifter ditt namn, din e-postadress och IP-adressen till de uppkopplade enheter som är tydligt identifierade som dina personliga enheter för enskild användning.

Vi och våra huvudkontor i Nederländerna (KYOCERA Document Solutions Europe B.V.) och i Japan (KYOCERA Document Solutions Inc.) kommer endast att använda dina personuppgifter för att skapa och hantera ditt användarkonto. Endast utvalda medarbetare med rätt administratörsbehörighet för KFS får tillgång till dina personuppgifter. För att hysa

KFS och för att lagra dina personuppgifter använder vi även en tredjepartsleverantör som är placerad i Nederländerna.

UPPKOPPLING MOT KFS-SERVERN. Om ditt företag har beställt KFS, kommer en säker anslutning mellan ditt företags maskiner och KFS-servern att upprättas för att hantera (a) balansuppgifter för fakturering och inköpsflöde, vilket gäller alla enheter, samt (b) loggfiler för maskinhantering och fjärrstyrt underhåll, vilket gäller endast Kyocera-enheter. För tydlighets skull ska här sägas att utskriftsjobb endast kommer att skickas till KFS-servern om du uttryckligen godkänt detta.

LAGRINGSPERIOD. Så länge som du har ett aktivt användarkonto hos oss kommer vi att lagra de personuppgifter som är kopplade till kontot. Inaktiva användarkonton kommer att raderas ett år efter att de senast användes. Det finns ingen skyldighet från vår sida att hysa ditt konto. Om du inte loggar in en första gång inom 30 dagar efter att kontot skapats, kommer det att raderas. Du kan alltid be oss att radera ditt användarkonto. I sådant fall kommer vi att radera ditt konto inom 30 dagar efter din förfrågan.

Vi kommer att radera loggfilerna ett år efter att de skapades.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa lagstadgade rättigheter som vi vill informera dig om.

 

ÅTKOMST. Du har rätt att få veta om vi bearbetar dina personuppgifter eller inte samt att få information som är kopplad till denna hantering.

RÄTTELSE. Du har rätt att utan otillbörligt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller kompletterade av oss. Om du har skapat ett användarkonto hos oss, har du möjlighet att själv rätta eller komplettera dina personuppgifter.

RÄTT TILL RADERING. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan otillbörligt dröjsmål. Denna rättighet är begränsad till vissa fall, till exempel om du har dragit tillbaka ditt medgivande eller om du motsätter dig vår fortsatta hantering och det inte finns någon överordnad rättslig grund som stödjer denna. Om du har ett användarkonto hos oss kan du ofta själv radera ditt konto. I sådant fall kommer alla dina personuppgifter att raderas permanent.

BEGRÄNSNING AV HANTERINGEN. Du har rätt att kräva att vi begränsar hanteringen av dina personuppgifter baserat på särskilda grunder. Dessa är (1) tiden som vi behöver för att på din begäran kontrollera korrektheten hos dina personuppgifter, (2) du begär en inskränkning av användningen i stället för radering av olovligt hanterade uppgifter, (3) du behöver personuppgifter i juridiska förhandlingar eller (4) vi kontrollerar om våra rättsliga grunder kan överordnas din protest mot hanteringen.

RÄTT ATT PROTESTERA. Du har rätt att när som helst invända mot vår hantering av dina personuppgifter om hanteringen (1) grundas på våra rättmätiga intressen (inklusive att vi skapar en profil av dig utifrån ditt samtycke), (2) syftar till direktmarknadsföring eller (3) är nödvändig för att utföra en uppgift som ligger i allmänhetens intresse eller som en officiell myndighet har överlåtit på oss. Vi kommer att avbryta hanteringen av dina personuppgifter efter din protest, om vi inte kan uppvisa övertygande rättsliga skäl som är överordnade dina intressen, rättigheter och friheter eller om vi behöver dina personuppgifter i juridiska förhandlingar.

ÖVERFÖRING AV DATA. Lagen kräver att vi informerar dig om din rättighet att få ut dina personuppgifter från oss så att du kan överföra dessa personuppgifter till en annan tjänsteleverantör. För KFS betyder det att vi på din begäran ska tillhandahålla dig de personuppgifter som är kopplade till ditt användarkonto. I detta ingår ingen maskindata, inklusive data som överförts till oss i loggfiler.

ÅTERKALLANDE AV MEDGIVANDE. Om du har samtyckt till att tillhandahålla oss dina personuppgifter, kan du när som helst återkalla detta medgivande.

LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL. Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet gällande vår hantering av dina personuppgifter.

 

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Som nämnts ovan, kan vi komma att överföra dina personuppgifter till våra huvudkontor i Nederländerna och/eller Japan eller till ett dotterbolag eller tredje part som befinner sig i ett annat land än det där vi är placerade. Om Europeiska kommissionen anser att ett sådant lands nationella lagar inte ger en tillräcklig skyddsnivå, har vi säkerställt denna tillräckliga skyddsnivå genom att med berörda dotterbolag eller tredje parter samtycka till ytterligare lämpliga säkerhetsåtgärder genom Europeiska kommissionens allmänna dataskyddsförordning. Här hittar du en lista på de länder som enligt Europeiska kommissionen tillhandahåller en tillräcklig skyddsnivå. Vi kan även komma att fråga efter ditt uttryckliga medgivande till den överföring som föreslås. Du kan be om en kopia av den allmänna dataskyddsförordningen genom att kontakta oss via e-post och motivera din begäran.

 

HUR DU UTÖVAR DINA RÄTTIGHETER OCH KONTAKTAR OSS

Kyocera har ett nätverk av sekretessexperter, bland annat en dataskyddschef, som finns tillgängliga vid eventuella frågor. Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller om du har frågor rörande detta dokument är du välkommen att kontakta oss via e-post eller via brev till nedanstående adress:

KYOCERA Document Solutions Nordic AB Att.: Data Protection Officer

Esbogatan 16

164 74 KISTA

Sverige

e-post: privacy@dnr.kyocera.com

 

Var god uppge ditt bosättningsland, så att vi kan hänvisa dig direkt till vederbörande sekretessexpert. Observera också att du när du utövar dina rättigheter kan bli ombedd att fylla i ett ansökningsformulär. Vi kommer därefter att informera dig om hur hanteringen av ditt ärende fortskrider.

 

ÄNDRINGAR I DETTA DOKUMENT

Om vi skulle göra ändringar i detta dokument kommer vi att publicera det på vår hemsida med ett reviderat uppdateringsdatum samt, i förekommande fall, meddela dig om ändringarna via ditt användarkonto.

Scroll to top