Juridiska kommentarer och villkor

Registrerade varumärken / att definiera ett varumärke

Ett varumärke med logotypen ‘KYOCERA’ och ‘Document Solutions’ är en del av varumärket och/eller varumärkesnamnet som anges på den här webbplatsen eller i övrigt material. I varumärkesnamnen ingår följande: “KYOCERA Document Solutions International Sales”, KYOCERA Document Solutions Europe B.V. och KYOCERA Document Solutions Inc. samt våra dotterbolag som anges på den här webbplatsen. Ett varumärke anger även att produkten är en “KYOCERA Document Solutions” vilket är det som kännetecknar varumärkesnamnen KYOCERA Document Solutions Europe B.V. och KYOCERA Document Solutions Inc.. I varumärken kan andra varumärken, varumärkesnamn och kännetecken som används eller kommer att användas av KYOCERA Document Solutions Europe B.V. eller KYOCERA Document Solutions Inc. ingå, vare sig de är registrerade eller inte.

Alla varumärken tillhör KYOCERA Document Solutions Europe B.V. och KYOCERA Document Solutions Inc.. Varumärkena ägs och kontrolleras helt och hållet av KYOCERA Document Solutions Europe B.V. och KYOCERA Document Solutions Inc..

Information om ytterligare villkor samt supportmaterial , inklusive “Överensstämmelseintyg”finns hos de vanliga säljkanalerna. Vi kan endast tillåta användning av KYOCERA Document Solutions Europe B.V.:s kombination av varumärken. Användning får endast ske om skriftligt godkännande på förhand har lämnats av KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Amsterdam.

Alla övriga varumärken som nämns på den här webbplatsen tillhör deras respektive ägare.

Den här webbplatsen och våra andra liknande webbplatser innehåller inte en heltäckande lista över alla varumärken som tillhör KYOCERA Document Solutions Europe B.V. och KYOCERA Document Solutions Inc.. Avsaknaden av ett produkt- eller servicenamn innebär inte att KYOCERA Document Solutions Europe B.V. och KYOCERA Document Solutions Inc. avsäger sig rätten till varumärken eller annan immateriell egendom.
Användning av varumärket i stiliserad eller ändrad logotyp och produktnamn får endast ske om licens innehas – otillåten användning är strängt förbjuden. Alla KYOCERA Document Solutions Inc.s, KYOCERA Document Solutions Europe B.V.:s eller dess dotterbolags partner ska använda våra varumärken i linje med vår företagsidentitet. Riktlinjer om bl.a. varumärkets mått, placering och ytförhållanden samt vårt varumärkesnamn och företagsvarumärke anges i vår varumärkeshandbok. Vidare är det endast tillåtet att använda varumärket i samband med KYOCERA Document Solutions B.V.:s produkter’s och KYOCERA Document Solutions Inc.’s. Varumärket får inte användas på något sätt som kan verka förvirrande eller vilseledande, ej heller på något sätt som orsakar förvirring eller vilseleder beträffande källa eller kvalitet när det gäller KYOCERA Document Solutionss produkter eller som skadar varumärkets goodwill eller på något sätt som riskerar att förvirring eller skada uppstår.

Mer information inklusive “Överensstämmelseintyg” som nämns ovan finns i vårt supportmaterial. Observera att KYOCERA Document Solutions Europe B.V. eller KYOCERA Document Solutions Inc. omedelbart kan kräva att användandet av varumärket “upphör” om: varumärket ändras eller används utan tillåtelse eller om vår goodwill eller våra intressen skadas, t.ex. vid kränkning av “Överensstämmelseintyg”.


Friskrivning

Meddelande till alla som använder denna webbplats.

Tillgång till information på den här webbpaltsen: behöriga användare får ett lösenord från KYOCERA Document Solutions Europe B.V. som ger tillgång till “distributörsdelen” på webbplatsen. Lösenordet är endast avsett för användaren och får inte vidarebefordras till andra.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. har utformat och publicerat all information om “distributörsdelen” på KYOCERA Document Solutions Europe B.V.:s webbplats på ett så professionellt sätt som möjligt. Vi har försökt att se till att all information var korrekt och uppdaterad vid publiceringstillfället.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller indirekta, beträffande resultatet av användandet av denna information.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. ska inte hållas ansvariga för att informationen är korrekt och kan inte hållas ansvariga för skadeersättningsanspråk från tredje part.

Användaren får inte sprida information från programmerings-, användar- och servicehandböcker, maskindata och teknisk data eller annan liknande information som KYOCERA Document Solutions Europe B.V. förmedlar till användaren på distributörssidorna till tredje part.

Användaren har rätt att läsa och använda informationen för det den är avsedd för. Om användaren måste förmedla ovannämnd information till andra personer vid teknisk service ska användaren se till att dessa personer omfattas av liknande sekretesskrav.

Om användaren upptäcker att varumärken, varumärkesnamn, upphovsrätt, patent eller annan företagsegendom ifrågasätts eller kränks av en trejde part ska användaren skyndsamt informera KYOCERA Document Solutions Europe B.V. om detta och åta sig att hjälpa KYOCERA Document Solutions Europe B.V. att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sina rättigheter.
Informationen på den här webbplatsen utgör inte ett erbjudande att sälja eller en begäran om ett erbjudande att köpa någon produkt eller tjänst och bör inte användas som underlag vid beslut om undersökning.
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. kan när som helst ändra informationen på webbplatsen utan föregående meddelande och åtar sig inte att uppdatera informationen.


Länkar

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats eller länk på en länkad webbplats. Hypertextlänkarna har inkluderats för att underlätta för användaren och innebär inte att innehållet på den webbplats som hänvisas till stöds.

Upphovsrätt

Innehållet på den här webbplatsen skyddas av upphovsrätt. KYOCERA Document Solutions Europe B.V. ger dig härmed tillåtelse att spara och återge all text som finns på webbplatsens allmänna del. Av upphovsrättsliga orsaker är det inte tillåtet att spara eller återge några bilder eller diagram som visas på webbplatsen.


Redaktion

Om du vill ha mer information om innehållet på webbplatsen kontaktar du:

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
European Marketing Center
mailto:info@deu.kyocera.com

Informationen lämnas i enlighet med EU-direktiv 2000/31/EG. Om du vill ha mer information kontaktar du din rättsspecialist

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.:s styrelse
Koncernchef: Takashi Kuki
Övriga styrelseledamöter: Tetsuo Okada, Koji Seki, Masahiro Umemura och Katsumi Komaguchi

Om du vill ha handelsregistersinformation om våra dotterbolag är du välkommen att besöka vårt närmaste kontor med internationell information om registrering hos handelskammare.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. har följande momsnummer: Holländskt (KYOCERA Document Solutions Europe B.V. Tax Identification No. (skatteregistreringsnummer) NL001454924B01)

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. Registrering (handelsregistret Amsterdam) nr.34070221


Sekretessmeddelande

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. vill tacka dig för att du besökt vår webbplats och för ditt intresse för våra produkter. För oss på KYOCERA Document Solutions Europe B.V. är din sekretess och datasäkerhet mycket viktiga. Vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats. Genom att gå in på webbplatsen godkänner du våra rättsliga villkor som anges. KYOCERA Document Solutions Europe B.V. följer EU-direktivet om dataskydd och dess nationella lagstiftning. Mer information finns i relevanta EU-direktiv.


Personuppgifter

Under vissa omständigheter, dvs. när du beställer tryckt material, kan KYOCERA Document Solutions Europe B.V. be dig fylla i ett formulär där du anger dina personuppgifter. Detta är helt frivilligt. Anledningen till att vi ber om dina personuppgifter är att vi behöver dem för att kunna hantera din förfrågan på rätt sätt. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt: KYOCERA Document Solutions Europe B.V. delar inte information om användare med tredje part.


Säkerhet

För oss på KYOCERA Document Solutions Europe B.V. är din sekretess och säkerhet ytterst viktiga och vi lägger därför ner en hel del arbete för att garantera att dina personuppgifter skyddas. För att kunna uppfylla de allra högsta säkerhetsstandarderna vidtar vi tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Våra säkerhetsåtgärder uppdateras kontinuerligt i takt med att ny teknik blir tillgänglig. Detta kan orsaka förändringar när det t.ex. gäller användning av cookies.

Cookies

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. och dess dotterbolag använder cookies för att följa våra besökares önskemål och optimera våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som med din tillåtelse placeras på din dators hårddisk. Du kan när som helst aktivera eller inaktivera användningen av cookies. Vi har emellertid gjort allt för att garantera att vår webbplats fungerar på precis samma sätt även om du inte använder cookies. Alla cookies är inte likadana. Det finns två typer av cookies: tillfälliga cookies och inloggningscookies. En tillfällig cookie används för att behålla användarsessionen och berätta för servern vilken sida som ska ringas upp. Inloggningscookies talar om vilka sidor som används. Tack vare cookies kan vi förbättra vår webbplats så att den motsvarar dina behov. En cookie innehåller bara teknisk data, den berättar inte vilken e-postadress du har eller vem du är.


Informationen under Juridiska kommentarer och villkor är inte på något sätt avsedd att ersätta skriftliga överenskommelser mellan KYOCERA Document Solutions’s dotterbolag i Europa, Mellanöstern och Afrika eller med tredje partsleverantörer. Om en oavsiktlig konflikt förekommer prioriteras den lokalt bekräftade överenskommelsen. Om en affärsrelation finns, men det ännu inte har upprättats en lämplig text om ovanstående punkter ska texten under Juridiska kommentarer och villkor gälla, om de lokala bestämmelserna tillåter detta.

Scroll to top