Databehandlingsvillkor

Dessa Villkor För Databehandling ("Databehandlingsvillkor") gäller för behandling av Personuppgifter som utförs av KYOCERA Document Solutions-företag ("KYOCERA") i det land där Kunden är etablerad, vad gäller de tjänster som anges i bilaga 1 av dessa Databehandlingsvillkor. En lista över tillämpliga KYOCERA Document Solutions-företag finns i bilaga 3.

 

I det fall ditt företag inte har beställt en eller flera av Tjänsterna enligt bilaga 1 så gäller dessa Databehandlingsvillkor inte för dessa Tjänster.

 

Dessa Databehandlingsvillkor fungerar som det bindande kontraktet enligt vad som avses i artikel 28(3) GDPR och anger Behandlingens omfattning och varaktighet, Behandlingens natur och syfte, typen av Personuppgifter och kategorier för Registrerade, Personuppgiftsbiträdets skyldigheter och rättigheter och de kompletteras med de villkor som anges i avtalet mellan KYOCERA och Kunden som är tillämpliga för Tjänster (”Avtalet”).

 

Kunden är Personuppgiftsbiträde och KYOCERA Behandlare med avseende på Behandling av Personuppgifter enligt Avtalet och dessa Databehandlingsvillkor eller, i förekommande fall, agerar Kunden Behandlare gentemot sina slutkunder och KYOCERA fungerar som Underleverantör för kunden under Kundens vägledning gentemot sina slutkunder.

 

Article 1Definitioner

De termer som har identifierats i dessa Databehandlingsvillkor med en stor bokstav har följande innebörd (ord i singular inkluderar plural och vice versa), eller, om inte anges nedan, har den mening som ges i GDPR:

 

 1. "Kund" betyder KYOCERA:s kund, för dess räkning och i förekommande fall, i namn och på uppdrag av dess anknutna företag, enligt namnet i den skrivelse till vilken dessa Databehandlingsvillkor bifogas.
 2. “Dataskyddslagstiftning” innebär alla lagar och bestämmelser, inklusive men inte begränsat till GDPR, som är tillämpliga för Behandling av Personuppgifter enligt Avtalet.
 3.  “GDPR” betyder General Data Protection Regulation och är de allmänna bestämmelser gällande dataskydd (EU) 2016/679 som definierats av Europaparlamentet och Europarådet den 27 april 2016 gällande skydd vid behandling av fysiska personers personuppgifter samt fri överföring av dylika uppgifter, och som upphäver Direktiv 95/46/EC, och som träder i kraft den 25:e maj 2018 i alla medlemsländer i den Europeiska Unionen.
 4. KYOCERA:s Partnerbolag” är en juridisk enhet som äger eller kontrollerar, som ägs eller kontrolleras av eller som är under gemensam kontroll eller ägs tillsammans med KYOCERA, där begreppet kontroll innebär befogenhet att direkt eller indirekt styra ledningen och bestämmelserna för en enhet, antingen genom innehav av röstberättigande värdepapper, enligt avtal eller på annat sätt.
 5.  “Tjänsterna” är de tjänster som ska tillhandahållas av KYOCERA i enlighet med, och som anges i, Avtalet.
 6. Standardavtalsklausuler” är de avtalsklausuler som anges i Bilaga 2, med ändringar enligt uppgifterna i Avsnitt 9.
 7. Underleverantörer” är alla Leverantörer som anlitas av KYOCERA.
 8. Tekniska och organisatoriska åtgärder (TOMs)” är de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt Artikel 32 i GDPR.

 

Article 2Behandling av personuppgifter

 1. Instruktioner. KYOCERA får endast Behandla Personuppgifter enligt Kundens skriftliga instruktioner. Kunden måste se till att alla instruktioner som tillhandahålls KYOCERA av Kunden enligt dessa Databehandlingsvillkor och Avtalet motsvarar Dataskyddslagstiftningen. Kunden har ensam ansvaret för personuppgifternas riktighet, kvalitet och laglighet och det sätt på vilket Kunden förvärvade Personuppgifter.
 2. Uppgifter om Behandling.Bilaga 1 i dessa Databehandlingsvillkor innehåller vissa uppgifter gällande Behandling av Personuppgifter enligt kraven i artikel 28(3) i GDPR (samt eventuella motsvarande krav enligt annan Dataskyddslagstiftning).
 3. Efterlevnad av Dataskyddslagstiftning. KYOCERA måste följa all Dataskyddslagstiftning vid Behandling av Personuppgifter.
 4. Sekretess. KYOCERA måste strikt hemlighålla alla Personuppgifter och får inte skicka, sprida eller på annat sätt överföra Personuppgifter till en tredje part om inte annat överenskommits enligt Avsnitt 3, på skriftligt uppdrag från Kund, om en dylik åtgärd krävs enligt Avtalet eller om det krävs enligt gällande lagstiftning som KYOCERA lyder under. I det senare fallet måste KYOCERA informera Kund om detta lagstadgade krav innan Behandling, om inte lagstiftningen förbjuder denna information på viktiga grunder av allmänt intresse. I så fall måste KYOCERA informera Kund inom 24 timmar efter att KYOCERA blivit medveten om eller borde ha blivit medveten om det lagstadgade kravet.

 

Article 3Underleverantörer

 1. Anlitande. Kunden bekräftar och godkänner att (a) KYOCERA-partners kan användas som Underleverantörer och (b) KYOCERA och KYOCERA-partners kan engagera Underleverantörer som tredje part i samband med tillhandahållandet av tjänster. En lista över Underleverantörer publiceras i Sekretess & Cookie Center på www.kyoceradocumentsolutions.eu och kan emellanåt ändras på KYOCERA:s eget initiativ, men med minst två (2) veckors varsel till Kunden genom offentliggörande av föreslagen Underleverantör i Sekretess & Cookie Center på www.kyoceradocumentsolutions.eu.
 2. Underleverantörens skyldigheter. För behandling av underleverantör ska KYOCERA ingå skriftliga avtal med sina Underleverantörer, vilka ska innehålla minst samma förpliktelser som KYOCERA är bunden till enligt dessa Databehandlingsvillkor och ska särskilt ange Underleverantörens skyldighet att genomföra lämpliga TOM för att uppfylla kraven i tillämpliga Dataskyddslagstiftning
 3. Invändningsrättighet nya Underleverantörer. Kunden kan invända mot KYOCERA:s användning av en ny underleverantör genom att omgående meddela KYOCERA skriftligen, eller senast inom två (2) veckor efter publiceringen av de föreslagna ändringarna i Sekretess & Cookie Center på www.kyoceradocumentsolutions.eu. Om invändningen är rimlig ska KYOCERA samarbeta med Kunden för att göra en kommersiellt rimlig ändring i tillhandahållandet av Tjänsterna som undviker Behandling av Personuppgifter av den föreslagna underleverantören. Om KYOCERA inte kan göra en sådan ändring tillgänglig inom en rimlig tidsperiod, inte överstigande trettio (30) dagar, får Kunden säga upp Avtalet genom att skriftligen meddela KYOCERA med hänsyn till endast de Tjänster som KYOCERA inte kan tillhandahålla utan att använda den föreslagna Underleverantören.
 4. Ansvar. KYOCERA ansvarar för sina Underleverantörers handlingar och underlåtenhet i samma utsträckning som KYOCERA skulle ansvara vid eget utförande av de tjänster som tilldelats respektive Underleverantör enligt bestämmelserna i dessa Databehandlingsvillkor.

 

Article 4KYOCERA personal

 1. Sekretess. KYOCERA ska se till att all personal som verkar inom Behandling av Personuppgifter enligt Avtalet informeras om Personuppgifternas konfidentiella natur och har fått tillräckliga anvisningar gällande sina skyldigheter. KYOCERA ska också ingå skriftliga sekretessavtal med all personal som verkar inom Behandling av Personuppgifter gällande Behandling av Personuppgifterna. KYOCERA ska se till att den tystnadsplikt som anges i dylika sekretessavtal fortsätter att gälla även om anställningen upphör.
 2. Pålitlighet. KYOCERA ska vidta alla rimliga åtgärder för att garantera pålitligheten hos den personal som anlitas av KYOCERA inom Behandling av Personuppgifter.
 3. Begränsning av åtkomst. KYOCERA måste se till att KYOCERA:s åtkomst till Personuppgifter begränsas till den personal som utför Tjänsterna enligt Avtalet.
 4. DSO. KYOCERA utser ett Dataskyddsombud (DSO), om gällande Dataskyddslagstiftning kräver att ett DSO utses. KYOCERA DSO kan nås via e-mail enligt Bilaga 3.

 

Article 5Datasäkerhet och inspektion

 1. Säkerhet. KYOCERA ska vidta alla de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som rimligen krävs för att erhålla en säkerhetsnivå som motsvarar risken med hänsyn till senaste standard, kostnad för införande, Behandlingens natur, omfattning, kontext och syfte samt risker av varierande sannolikhetsgrad och allvar för involverade fysiska personers rättigheter och friheter. En översikt över de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna publiceras i Sekretess & Cookie Center på www.kyoceradocumentsolutions.eu. För att bibehålla en lämplig säkerhetsnivå kan KYOCERA regelbundet uppdatera denna översikt utan föregående notifikation.
 2. Granskningsförfarande. KYOCERA ska låta Kunden genomföra en granskning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som tillämpas av KYOCERA vid Behandling av Personuppgifter (”Granskningsförfarandet”). Granskningsförfarandet kan genomföras en gång om året eller ett valfritt antal gånger per år vid rimlig misstanke om brott mot villkoren i dessa Databehandlingsvillkor eller på uppdrag eller begäran av en behörig tillsynsmyndighet, under KYOCERA:s vanliga kontorstider. Kunden ska meddela Tjänsteleverantören inom rimlig tid innan ett Granskningsförfarande genomförs enligt Avsnitt 5.2 och vidta (och se till att alla bemyndigade revisorer vidtar) rimliga åtgärder för att undvika (eller minimera, om ett undvikande är omöjligt) eventuella skador eller störningar i KYOCERA:s lokaler, på deras utrustning, personal och verksamhet medan personalen befinner sig i dessa lokaler när granskningsförfarandet pågår. Syftet med Granskningsförfarandet är att kontrollera om Personuppgifterna Behandlas av KYOCERA i enlighet med dessa Databehandlingsvillkor och Avtalet (”Syftet”). Granskningsförfarandet genomförs av en revisor (”Revisor”), som inte är en konkurrent till KYOCERA, som utses av Kunden och som enligt Kundens bedömning är neutral och innehar de tekniska kunskaper och färdigheter som krävs för att genomföra Granskningsförfarandet. Kunden ska se till att revisorn hemlighåller alla resultat. Endast i Granskningsförfarandets Syfte ska KYOCERA ge Revisorn obegränsad tillgång till sina lokaler, relevanta anställda, system och handlingar. 
 3. Granskningskostnader. Kunden ska betala alla kostnader, ersättningar, avgifter och utgifter i samband med Granskningsförfarandet med undantag av interna kostnader som orsakats av KYOCERA i samband med Granskningsförfarandet. Om Granskningsförfarandet uppdagar grova brister i efterlevnad från KYOCERA:s sida ska KYOCERA ersätta alla Kundens faktiska och rimliga utgifter i samband med Granskningsförfarandet.
 4. Granskningsresultat. Kunden ska skicka ett exemplar av Revisorns rapport till KYOCERA. Om rapporten uppdagar brister i KYOCERA:s utförande av sina skyldigheter enligt detta Avtal eller brott mot gällande Dataskyddslagstiftning ska KYOCERA omgående åtgärda dessa brister och/eller brott och skicka en skriftlig bekräftelse med information om dessa åtgärder till Kunden.

 

Article 6Registrerade Personers Begäran

 1. Tekniska och organisatoriska åtgärder (TOMs). Med hänsyn till Behandlingens natur ska KYOCERA bistå Kund med hjälp av lämpliga Tekniska och organisatoriska åtgärder, i den utsträckning det rimligen är möjligt, så att Kund kan uppfylla sin skyldighet att reagera på en begäran från en Registrerad person enligt GDPR eller annan gällande Dataskyddslagstiftning.
 2. Registrerade personers begäran. KYOCERA ska, i den utsträckning lagen tillåter, omgående meddela Kund om en begäran från en Registrerad person erhålls. I den utsträckning Kund, vid användning av Tjänsterna, inte har möjlighet att hantera en Registrerad persons begäran KYOCERA på Kunds begäran bistå Kund vid hantering av denna Registrerade persons begäran, i den utsträckning KYOCERA tillåts detta enligt lag och om ett bemötande av dylik begäran från en Registrerad person krävs enligt GDPR eller annan Dataskyddslagstiftning. I den utsträckning lagen tillåter ansvarar Kund för alla kostnader som uppstår när KYOCERA tillhandahåller denna hjälp.

 

Article 7Personuppgiftsbrott

 1. Meddelande. I den utsträckning lagen tillåter ska KYOCERA omgående informera Kund om alla konstaterade eller misstänkta Personuppgiftsbrott som begås av KYOCERA eller dess Underleverantör(er) så snart KYOCERA blir medveten om dylika brott. Meddelandet måste innehålla minst den information som anges i Artikel 28(3) i GDPR.
 2. Åtgärd. I den utsträckning Personuppgiftsbrottet beror på en överträdelse, från KYOCERA eller dess Underleverantörers sida, av bestämmelserna i dessa Databehandlingsvillkor, Avtalet eller gällande Dataskyddslagstiftning ska KYOCERA, med hänsyn till Personuppgiftsbrottets natur och risker av varierande sannolikhet och allvar gällande involverade fysiska personers rättigheter och friheter, vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera och åtgärda orsaken till Personuppgiftsbrottet på uppmaning av Kund, samt utreda risker för involverade personers rättigheter och friheter och på ytterligare sätt assistera Kund med all rimlig begäran gällande efterlevnad av Dataskyddslagstiftningens bestämmelser om Personuppgiftsbrott.
 3. Ytterligare assistans. I den utsträckning Personuppgiftsbrottet inte beror på en överträdelse av bestämmelserna i detta Datahanteringsavtal, Avtalet eller gällande Dataskyddslagstiftning från KYOCERA eller dess Underleverantörers sida ska KYOCERA, med hänsyn till Personuppgiftsbrottets natur och risker av varierande sannolikhet och allvar som gäller involverade fysiska personers rättigheter och friheter, vidta alla rimliga åtgärder för att assistera Kund vid Kunds hantering av Personuppgiftsbrottet. Kund ansvarar för alla kostnader som uppstår när KYOCERA tillhandahåller denna assistans.

 

Article 8Konsekvensbedömningar för dataskydd och föregående konsultation

KYOCERA ska ge Kund all rimlig assistans med de konsekvensbedömningar för dataskydd, samt vid all föregående konsultation av Tillsynsmyndigheter, som Kund rimligen anser krävs av KYOCERA enligt Artikel 35 eller 36 i GPDR eller motsvarande bestämmelser i annan Dataskyddslagstiftning, i all händelse endast i samband med Behandling av Personuppgifter som görs av KYOCERA med hänsyn till Behandlingens natur och den information KYOCERA har tillgång till.

 

Article 9Standardavtalsklausuler

 1. Tillämplighet. Om KYOCERA överför personuppgifter till Underleverantörer utanför EU och om sådana överföringar inte är baserade på ett beslut om adekvat skyddsnivå enligt Artikel 45 GDPR, har KYOCERA försäkrat sig om att ingå standardavtalsklausuler i blanketten enligt Bilaga 2. Standardavtalsklausuler med Underleverantör avslutas för och på Kundens vägnar, eller i förekommande fall Kunds slutkund. Kund, beroende på vad som är fallet, representerar och garanterar att den har vederbörligen och effektivt godkänts av slutkunden att representera denne. Om Underleverantör som omfattas av Standardavtalsklausuler har anlitat annan Underleverantör, har Underleverantören som anges i Standardavtalsklausulerna ingått standardavtalsklausuler med sådana Underleverantörer där så krävs. Om tillämpliga Dataskyddslagar skulle kräva att sådana standardavtalsklausuler skulle ingås med Kunden, eller i förekommande fall kundens slutkund, har den Underleverantör som anges i Standardavtalsklausulerna ingått sådana standardavtalsklausuler för och på Kundens vägnar, eller i förekommande fall, kundens slutkund. En kopia av gällande Standardavtalsklausuler kan hämtas med de kontaktuppgifter för sekretess som anges i Bilaga 3.
 2. Ändring. Om en förändring av Underleverantör sker enligt avsnitt 3 i dessa Databehandlingsvillkor, kan Standardavtalsklausulerna uppdateras på KYOCERA:s eget initiativ. 
 3. Konflikt. Vid konflikter eller bristande överensstämmelse mellan dessa Databehandlingsvillkor och Standardavtalsklausulerna i Bilaga 2 gäller Standardavtalsklausulerna.
 4. Varaktighet. Standardavtalsklausulerna med de olika Underleverantörerna gäller till dess att ett positivt beslut om adekvat skyddsnivå fattas mellan EU och det berörda landet enligt artikel 45(3) GDPR, varefter de Standardavtalsklausuler som ingåtts enligt 9.1 i dessa Databehandlingsvillkor blir ogiltiga.

 

Article 10Radering och återlämnande

Radering och återlämnande. Om Kund så önskar ska KYOCERA ta bort eller returnera Personuppgifter till Kunden efter att tillhandahållandet av tjänster enligt Avtalet om Behandling av Personuppgifter har upphört.

 

Article 11Ansvar

Alla Parters och Partnerbolags ansvar enligt, eller i samband med dessa Databehandlingsvillkor (vare sig enligt avtal, vid skador eller andra former av ansvar) begränsas av de ansvarsvillkor som överenskommits i Avtalet. 

 

Article 12Preferens över Avtalet

Om inte annat följer av dessa Databehandlingsvillkor förblir Avtalet i full kraft och effekt. Om det förekommer en konflikt mellan Avtalet och dessa Databehandlingsvillkor ska villkoren för dessa Databehandlingsvillkor gälla.

 

 

BILAGA 1(a): KYOCERA FLEET SERVICES 

 

Denna Bilaga gäller om ditt företag använder KFS-tjänsten eller om ditt företags slutkund använder KFS-tjänsten. 

 

Bilaga 1(a) innehåller vissa detaljer gällande Behandling av Personuppgifter enligt kraven i Artikel 28(3) GDPR.

 

Ämne

Beskrivning

Ändamål och varaktighet för Behandling av Personuppgifter

Ändamålet och varaktighet för Behandling av Personuppgifter anges i Avtalet samt i dessa Databehandlingsvillkor.

Behandling av Personuppgifters natur och syfte

 

Förvaltning, övervakning och fjärrunderhåll av (multifunktionella) skrivare ("Enhet") via KYOCERA Fleet Services (KFS) och specifikt:

 • KFS användarkontohantering: För att identifiera användare och skicka e-post för flera funktioner sparar KFS användarens namn och e-postadress för varje konto.
 • Enhetshantering: För att identifiera enheten sparar KFS serienummer, tillgångsnummer, IP-adresser och MAC-adresser för registrerade enheter i kundmiljöer. KFS hanterar även användardata för varje enhet såsom sidräknare, toneranvändning och varningar.
 • Konfigurering och underhåll av enheten, säkerhetsinställningar, tillgångshantering, allmänna administrativa uppgifter (till exempel att lägga till och ta bort Enheter);
 • I enskilda fall och efter att användaren specifikt accepterat detta skapas loggfiler med enhetsdata och skickas till KFS-servern och används för felsökning och problemlösning på den aktuella enheten;
 • Göra en kopia av Enhetens adressbok och/eller överföring av adressboken från Enhet till annan Enhet.

Typ av Personuppgifter som Behandlas

 

 • IP-adress eller andra identifierare online för Enheten.
 • Sidräknare på Enheten
 • Loggfiler på Enheten
 • KFS användarkontoinformation: Obligatoriskt: användarnamn, e-postadress. Valfritt: telefonnummer, företagsnamn
 • Identifieringsdata, men endast i händelse av:
  • Fjärrunderhåll, eftersom serviceteknikern har tillgång till Enheten under fjärrsessionen och kan stöta på Enhetsadressboken eller annan identifieringsdata vid tillgång till Enheten. Ingen adressboksdata lagras av KYOCERA
  • Gör en kopia av Enhetsadressboken på begäran av Kund eller Kundens slutkund.

Kategorier för de Registrerade personer som Personuppgifterna gäller

 • KFS användare
 • Enheter anslutna till KFS-servern
 • Personer vars uppgifter lagras på Enheten.

Kunds skyldigheter och rättigheter

Kundens skyldigheter och rättigheter anges i Avtalet och dessa Databehandlingsvillkor.

 

 

BILAGA 1(b): (Fjärr) underhållstjänst 

 

Den här bilagan gäller om ditt företag använder (fjärr) underhållstjänsten eller om ditt företags slutkund använder (fjärr) underhållstjänsten. 

 

Bilaga 1(b) innehåller vissa detaljer gällande Behandling av Personuppgifter enligt kraven i Artikel 28(3) GDPR.

 

Ämne

Beskrivning

Ändamål och varaktighet för Behandling av Personuppgifter

Ändamålet och varaktighet för Behandling av Personuppgifter anges i Avtalet samt i dessa Databehandlingsvillkor.

Behandling av Personuppgifters natur och syfte

 

(Fjärr) underhåll av KYOCERA:s hårdvara och mjukvara. I enskilda fall och efter slutkunds representant har kommit överens om det, ger slutkunds representant KYOCERA tillgång till en del av företagsnätverket i syftet att underhåll KYOCERA:s hårdvara och mjukvara.

Typ av Personuppgifter som Behandlas

 

Alla personuppgifter som kan framkomma när KYOCERA:s servicetekniker utför (fjärr) underhållstjänster på slutkundens nätverk.

Kategorier för de Registrerade personer som Personuppgifterna gäller

Alla Registrerade personers kategorier som serviceteknikern kan stöta på vid utförande av fjärrunderhållstjänster på slutkundens nätverk, inklusive slutkundens anställda.

Kundens skyldigheter och rättigheter

Kundens skyldigheter och rättigheter anges i Avtalet och dessa Databehandlingsvillkor.

 

 

 

BILAGA 1(c): Licenshantering och aktivering

 

Denna Bilaga gäller om ditt företag, eller om ditt företags slutkund använder licenshanteringstjänsten inom KYOCERA Licensing Portal KSLP, eller aktiveringstjänsten inom KYOCERA Device Manager eller via vår webbplats. 

 

Bilaga 1(c) innehåller vissa detaljer gällande Behandling av Personuppgifter enligt kraven i Artikel 28(3) GDPR.

 

Ämne

Beskrivning

Ändamål och varaktighet för Behandling av Personuppgifter

Ändamålet och varaktighet för Behandling av Personuppgifter anges i Avtalet samt i dessa Databehandlingsvillkor.

Behandling av Personuppgifters natur och syfte

 

Hantering av KYOCERA-licenser och aktivering av KYOCERA-programvara, oavsett om den är installerad eller ej på (multifunktionell) skrivare ("Enhet"). 

Typ av Personuppgifter som Behandlas

 

Slutkundens kontaktpersons namn och kontaktuppgifter, Enhets serienummer (om programvara är installerat på Enheten).

 

Kategorier för de Registrerade personer som Personuppgifterna gäller

Slutkunds kontaktpersoner, Enheter som har anslutning till KYOCERA License Key Server. 

Kundens skyldigheter och rättigheter

Kundens skyldigheter och rättigheter anges i Avtalet och dessa Databehandlingsvillkor.

 

 

 

BILAGA 2: STANDARDAVTALSKLAUSULER

 

Standardavtalsklausulerna publiceras i Sekretess & Cookie Center på www.kyoceradocumentsolutions.eu.

 

 

Bilaga 3: KYOCERA Document Solutions företag

 

Om KYOCERA Document Solutions inte finns i det land där kunden är lokaliserad gäller dessa Databehandlingsvillkor för KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

 

Dessa Databehandlingsvillkor gäller endast kunder som är belägna i EMEA-regionen, inklusive Ryssland.

 

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

Attn.: Data Protection Officer

Bloemlaan 4

2132 NP  Hoofddorp

The Netherlands

e: privacy@deu.kyocera.com

 

België/Belgique/Belgien

KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.

Attn.: Data Protection Officer

Sint-Martinusweg 199-201

1930 Zaventem

e: privacy@dbe.kyocera.com

Ceska Republica

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.

Attn.: Data Protection Officer

Harfa Office Park Českomoravská 2420/15

Praha 9, 190 00

e: privacy@deu.kyocera.com

Danmark

KYOCERA Document Solutions Danmark A/S

Attn.: Data Protection Officer

Eljby Industrivej 60

2600 Glostrup

e: privacy@ddk.kyocera.com

Deutschland

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH

Attn.: Data Protection Officer

Otto Hahnstrasse 12

40670 Meerbusch

e: datenschutz@dde.kyocera.com

España

KYOCERA Document Solutions España SA

Attn.: Data Protection Officer

Avenida Manacor 2, Parque Rozas, 28290 Las Rozas, Madrid

e: privacy@des.kyocera.com

Finland

KYOCERA Document Solutions Finland OY

Attn.: Data Protection Officer

Atomite 5 C, 4 tr.

00370 Helsinki

e: privacy@dfi.kyocera.com

France

KYOCERA Document Solutions France S.A.S.

Attn.: Data Protection Officer

Parc Technologique Route de l’Orme

91195 Saint Aubin

e: privacy@dfr.kyocera.com

Italia

KYOCERA Document Solutions Italy S.P.A.

Attn.: Data Protection Officer

Via Monfalcone 15

20132 Milan

e: privacy@dit.kyocera.com

Nederland

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.

Attn.: Data Protection Officer

Beechavenue 25

1119 RA Schiphol-Rijk

e: privacy@dnl.kyocera.com

Österreich

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH

Attn.: Data Protection Officer

Wienerbergstrasse 11

Turm A, 18. OG, 1100, Vienna

e: privacy@dat.kyocera.com

Portugal

KYOCERA Document Solutions Portugal Lda.

Attn.: Data Protection Officer

Ruaa do Centro Cultural 41

1700-106 Lisbon

e: privacy@dpt.kyocera.com

Россия

KYOCERA Document Solutions Russia L.L.C.

Адресат: Ответственный по защите персональных данных

Shchepkina Street, Building 51/4, Block 2

129110 Moscow

e: privacy@deu.kyocera.com

Sverige

KYOCERA Document Solutions Nordic AB

Attn.: Data Protection Officer

Box 1273

164 29 Kista

e: privacy@dnr.kyocera.com

South Africa

KYOCERA Document Solutions South Africa Pty. Ltd.

Attn.: Data Protection Officer

Hertford Office Park, 90 Bekker Road CNR Allandale, Vorna Valley, 1682

e: privacy@deu.kyocera.com

Turkiye

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş

Attn.: Data Protection Officer

Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.

No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL

e: privacy@deu.kyocera.com

United Kingdom

KYOCERA Document Solutions (U.K.) Limited

Attn.: Data Protection Officer

Eldon Court 75-77 London Road, Berkshire

RG1 5BS Reading

e: privacy@duk.kyocera.com

 

Scroll to top