Grön hantering

Företagsmotto

Respektera det gudomliga och älska människor

 

Miljöfilosofi

För mänskligheten och samhället strävar KYOCERA efter att vara banbrytande när det gäller miljön

2000-talet förväntas bli historiskt som ”miljöeran”. KYOCERA såg tidigt den börda som affärsaktiviteter kan innebära för miljön och människors liv. Vi har strävat efter att vara klarsynta i vår strävan efter en harmonisk balans mellan ekonomisk utveckling och skydd av miljön. Utöver att arbeta enligt stränga, gruppomfattande miljöskyddsåtgärder – inklusive skydd av ozonlagret samt energi- och resursbevarande – är det KYOCERA:s policy att utveckla produkter som aktivt kan lindra befintliga miljöproblem.

För mänskligheten och samhället strävar KYOCERA efter att vara banbrytande när det gäller miljön
2000-talet förväntas bli historiskt som ”miljöeran”. KYOCERA såg tidigt den börda som affärsaktiviteter kan innebära för miljön och människors liv. Vi har strävat efter att vara klarsynta i vår strävan efter en harmonisk balans mellan ekonomisk utveckling och skydd av miljön. Utöver att arbeta enligt stränga, gruppomfattande miljöskyddsåtgärder – inklusive skydd av ozonlagret samt energi- och resursbevarande – är det KYOCERA:s policy att utveckla produkter som aktivt kan lindra befintliga miljöproblem.

Grön hantering

Som det står i ledningsmålet som anammades när företaget grundades ska KYOCERA ”bidra till utveckling av samhället och mänskligheten”. Vi arbetar med att upprätthålla effektiva system för miljöhantering. KYOCERA har upprättat organisationsstrukturer, -metoder och -mål som definierar dess miljöhanteringsmål och strävar efter att uppnå dem på ett ansvarsfullt sätt.

 • Miljöriskhantering
  KYOCERA:s interna standarder för vatten-, luft- och jordsmittoämnen har utformats för att vara strängare än de allmänna lagar som påverkar vår verksamhet, vilket skapar ett omfattande miljöskyddssystem som bygger på förebyggande åtgärder.
 • Miljögranskningar
  KYOCERA genomför en miljögranskning av alla kontor och anläggningar varje år. Dessutom inspekteras KYOCERA:s miljöresultat av externa certifieringsmyndigheter varje år.
 • Miljöredovisning
  KYOCERA genomför kvartalsvisa utvärderingar för att övervaka kostnadseffektiviteten för investeringar i aktiviteter för miljöskydd. Det bidrar till att säkerställa effektiviteten för miljöskyddsåtgärder i alla affärssegment.
 • Miljöutbildning
  KYOCERA:s miljöutbildning omfattar inte bara dess anställda över hela världen, utan även anställda hos KYOCERA-koncernens affärspartners.

Grundläggande strategier för miljöhantering

KYOCERA:s miljödeklaration gäller för hela KYOCERA-koncernen, inklusive KYOCERA Document Solutions-koncernen. I den uttrycks tydligt konceptet för det här åtagandet i arbetet med de globala miljöproblemen inom och utanför företaget. KYOCERA Document Solutions-koncernen fastställer grundläggande strategier för miljöhantering enligt den här deklarationen.

 • Uppmuntra affärsaktiviteter som bidrar till att skapa ett återvinningsinriktat samhälle
  Skapa ett resursåtervinningssamhälle genom ständiga aktiviteter för att minska miljöbelastningen.
 • Erbjuda överlägsna produkter med mindre miljöpåverkan
  Utveckla och tillhandahålla mer utvecklade produkter (mer hållbara och energieffektiva) utifrån ECOSYS-konceptet.
 • Etablera miljöhantering
  Tillhandahålla miljöutbildning för alla anställda och etablera ett hanteringssystem för miljöindex för att implementera ständig och vinstgivande miljöhantering.
 • Stärka CSR-aktiviteter (Corporate Social Responsibility)
  Ta socialt ansvar som företag genom information och aktiviteter för social verksamhet.

KYOCERA Document Solutions-koncernen har upprättat det rådgivande och beslutsfattande organet CSR-kommittén för att utveckla och implementera gruppomfattande policyer och strategier för att uppfylla miljöbestämmelser.
Kommittén övervakar hela KYOCERA Document Solutions-koncernens miljöhantering. Den gröna kommittén skapades i februari 2004 och består av högre ledning följt av sju delkommittéer som har tilldelats uppgiften att minska miljöbelastningen under hela produktlivscykeln.

KYOCERA:s gröna kommitté är det viktigaste organet för att implementera och främja KYOCERA:s aktiviteter för miljöskydd över hela världen. Dess delkommittéer föreslår specifika mål och resultatmått för diskussion och ratificering. Varje delkommitté utför lokala aktiviteter för miljöskydd under den gröna kommitténs vägledning.

Dessutom stödjer KYOCERA:s gröna kommitté enskilda dotterbolag inom KYOCERA-koncernen och hjälper dem att implementera miljödirektiv utifrån KYOCERA:s miljödeklaration.

Scroll to top